Головна/ Умови використання

Умови використання

Умови використання

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy dokument zwany dalej „Regulaminem” zawiera ogólne warunki usługi płatnego korzystania z serwerów dedykowanych w systemie Pre-paid przeznaczonych do wyłącznego użytku przez klienta nabywającego usługę zwaną dalej „Usługą”.
 2. Usługa jest świadczona przez T-Band sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie, 05-500 przy ul. Kineskopowa 1B/6, zarejestrowaną pod numerem KRS 0000608613, zwaną dalej „HOSTD”
 3. Podmiot korzystający z Usługi zwany dalej „Użytkownikiem” akceptuje treść Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 4. Korzystanie z Usługi jest płatne według Cennika zamieszczonego na stronie internetowej Hostd. Zmiana sennika nie stanowi zmiany Regulaminu.
 5. Parametry techniczne Usługi określone są w ofercie przedstawionej na stronie internetowej Hostd lub przesłanej za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 6. Użytkownik jest świadomy faktu, iż nie ma fizycznie dostępu do serwera, z którego korzysta w ramach Usługi. Użytkownik ma jedynie dostęp zdalny do serwera.

§2 Określenia użyte w Regulaminie

 1. Usługa – usługa świadczona przez Hostd droga elektroniczną na rzecz Użytkownika.
 2. Użytkownik – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która złożyła zamówienie, bądź zawarła umowę z firmą Hostd.
 3. Cennik – aktualny cennik usług świadczonych przez Hostd, zamieszczony na stronie internetowej www.hostd.pl
 4. Umowa – umowa zawarta pomiędzy Hostd a Użytkownikiem na podstawie: niniejszego Regulaminu, formularza on-line lub za pośrednictwem poczty elektronicznej i dokonanej płatności w systemie Pre-paid.
 5. Rejestracja  polega na podaniu w formularzy zamówienia prawdziwych danych Użytkownika, w szczególności nazwy firmy lub imienia i nazwiska w przypadku osoby prywatnej, danych adresowych oraz numeru NIP.
 6. Zawartość – wszelkie treści, informacje, pili lub aplikacje zamieszczane przez Użytkownika na serwerze udostępnionym mu w ramach Usługi.
 7. Regulamin – Regulamin Świadczenia Usług Serwera dedykowanego w systemie Pre-paid zamieszczony na stronie internetowej.
 8. SLA – Standardy i Gwarancje Jakości Usług (Service Level Agreement) obowiązujące przy świadczeniu usług.
 9. Osoby trzecie – osoby nie związane niniejszą umową.
 10. Serwer – serwer udostępniony Użytkownikowi w ramach usługi, będący własnością Hostd.
 11. Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną, który zawarł umowę z Hostd w celu nie związanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
  a) Przedsiębiorca na prawach konsumenta – Użytkownik będący jednoosobowym przedsiębiorcą, który zawiera umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działaności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 12. Okres świadczenia usług – okres na jaki Usługa została wykupiona przez Użytkownika.

§3 Zawarcie i rozwiązanie umowy

 1. Hosted świadczy usługę  Administracji na podstawie zgłoszenia otrzymanego za pośrednictwem strony www.Hostd.pl, pocztą elektroniczną lub na podstawie podpisanej umowy.
 2. Warunkiem korzystania z Usługi jest Rejestracja, wniesienie opłaty zgodnie z cennikiem oraz skonfigurowanie Usługi zgodnie z procedurą zakupu określoną w internetowych formularzach rejestracyjnych.
 3. W przypadku zmiany danych podanych przy rejestracji, Użytkownik obowiązany jest do ich niezwłocznej aktualizacji. Wszelka korespondencja wysłana do Użytkownika na ostatnio podany adres zostanie uznana za doręczoną prawidłowo. 
 4. Hostd może zarządzać od Użytkownika dokumentów potwierdzających dane podane przez niego przy rejestracji lub później zaktualizowane. Użytkownik ma obowiązek przesłać dokumenty wskazane przez Hostd w terminie i formie – określonych w skierowanym do niego żądaniu.
 5. Minimalny okres świadczenia wynosi 1 (jeden) miesiąc.
 6. Użytkownik zobowiązany jest do uiszczenia należności na rachunek bankowy wskazany przez Hostd lub przy użyciu systemu płatności internetowych. Po uiszczeniu przez Użytkownika płatności, Hostd wystawi fakturę VAT za zakupiona Usługę. Faktura VAT zostanie wysłana Użytkownikowi droga elektroniczną (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14.07.2005 roku w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej) na adres e-mail podany przez Użytkownika w formularzu zamówienia lub na inny adres e-mail autoryzowany przez Użytkownika. Hostd zachowuje prawo do dostarczenia faktury w sposób tradycyjny, tj. pocztą lub dostarczenia osobistego.
 7. Za datę płatności przyjmuje się dzień wpływu środków na rachunek Hostd
 8. Usługa zostanie aktywowana po dokonaniu przez Użytkownika zapłaty za pierwszy okres rozliczeniowy, w terminie określonym podczas procedury zakupu Usługi.
 9. Zawarcie umowy następuje po dokonaniu zamówienia, akceptacji Regulaminu, dokonaniu przez Użytkownika zapłaty za pierwszy okres rozliczeniowy oraz skonfigurowaniu Usługi przez Hostd.
 10. W przypadku, gdy Użytkownik nie dokona płatności za Usługę – Usługa nie będzie uruchomiona lub zostanie wyłączona.
 11. Hostd ma prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku;
  a) nieuiszczenia przez Użytkownika opłat należnych Hostd z tytułu świadczenia usługi,
  b) naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu,
 12. Użytkownikowi przysługuje prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
  a) nieuruchomienia usługi w określonym terminie, pomimo wypełnienia przez Użytkownika wszystkich obowiązków wynikających z Regulaminu, związanych z procedurą uruchomienia usługi, naruszenia przez Hostd postanowień Regulaminu,
  b) ciągłej przerwy w świadczeniu usług trwającej dłużej niż 3 dni z przyczyn zbawionych przez Hostd.
 13. Konsument lub podmiot wskazany w §2 pkt. 11.1 Regulaminu może bez podania przyczyny odstąpić od umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Do zachowania powyższego terminu wystarczy odręcznie Hostd oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie dokumentowej. W razie odstąpienia od Umowy jest ona uważana za niezawartą, a Konsument lub podmiot wskazany w pkt 11.1 jest zwolniony z wszelkich zobowiązań i otrzyma zwrot wpłaconych środków na poczet zawarcia umowy.
 14. Oświadczenia i wypowiedzenie Umowy, rozwiązania Umowy, braku woli kontynuowania współpracy czy o odstąpieniu od Umowy powinny być wysłane co najmniej jednej ze wykazanych poniżej firm dokumentowych:
  a) pisemnej, na adres siedziby Hostd wskazany w § 1 pkt 2 Regulaminu,
  b) elektronicznej, na adres e-mail: info@hostd.pl.

§4 Odpowiedzialność

 1. Użytkownik ponosi pełna odpowiedzialność za wszelkie treści, informacje, pliki lub aplikacje zamieszczane przez Użytkownika na serwerze udostępnionym mu w ramach Usługi, sposób wykorzystania serwera udostępnionego mu w ramach Usługi oraz za prawdziwość oświadczeń złożonych zgodnie z § 4 pkt. 3.
 2. Użytkownik zobowiązuje się dołożyć należytej staranności, aby osoby trzecie korzystające z funkcjonalności i usług oferowanych przez Użytkownika przy wykorzystywaniu serwera udostępnionego w ramach Usługi, przestrzegały postanowień Regulaminu zawartych w § 4 ust. 3 odnoszących się do Użytkownika.
 3. Użytkownik oświadcza, że zakupiona przez niego usługa nie będzie wykorzystywana do:
  a) naruszania dóbr osobistych i praw autorskich,
  b) popełniania czynów zabronionych w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa,
  c) przesyłania spamu,
  d) nielegalnej ingerencji w systemy Operatora lub włamań na inne serwery znajdujące się w sieci Internet,
  e) ataków hakerskich w tym DDOS, phisingu i podobnych; łamania lub naruszania zabezpieczeń jakichkolwiek systemów, serwerów, poczty, stron internetowych; propagowania lub publikowania narzędzi stworzonych do działań nielegalnych, w tym łamania zabezpieczeń elektronicznych między innymi tokenów, kluczy, haseł, numerów kart kredytowych i podobnych; propagowania lub publikowania informacji o nielegalnych działaniach.
  f) utrzymywania serwisów o treści erotycznej, pornograficznej, zawierającej nielegalne oprogramowanie, a także rasistowskich czy dyskryminujących, przechowywania oraz udostępniania treści powszechnie uznawanych za obraźliwe,
  g) naruszenia prywatności innych użytkowników sieci Internet, zamieszania danych bezprawnych i niezgodnych z rzeczywistym stanem faktycznym,
  h) innych czynów stanowiących naruszenie istniejącego porządku prawnego, norm społecznych i przyjętych zwyczajów oraz dobrych obyczajów.
 4. Hostd zastrzega sobie prawo do blokowania Usługi naruszającej Regulamin, przy użyciu wszelkich niezbędnych środków technicznych.
 5. W przypadku powtarzających się zgłoszeń dotyczących wykorzystywania usługi do wysyłania spamu Hostd zastrzega sobie prawo do zablokowania usługi.
 6. W przypadku wystąpienia ataku DDoS skierowanego na serwer zlokalizowany w  Centurm Hostd atakowany serwer może zostać zablokowany w trybie natychmiastowym
 7. Hostd nie ponosi odpowiedzialności za:
  a) jakiekolwiek szkody poniesione przez Użytkownika jeśli szkody te są następstwem okoliczności, za które Usługodawca odpowiedzialności nie ponosi,
  b) zawartość zamieszczaną przez Użytkowników lub osoby trzecie na serwerach udostępnionych w ramach Usługi.
 8. Hostd zapewni SLA na poziomie 99,98% czasu liczonego w skali roku.

§5 Zobowiązania Hostd

 1. Hostd zobowiązuje się udostępnić Użytkownikowi dostęp do Panelu Klienta, który umożliwia w szczególności:
  a) włączyć wyłączyć lub zrestartować serwer
  b) zmienić ustawienia BIOSu
  c) zmienić ustawienia RAID
  d) zamontować obraz ISO aby ponownie zainstalować/uruchomić serwer
  e) zarządzać serwerami IP (rewersie DNS)
  f) zarządzać bilingami

§6 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych podanych przez Użytkownika jest firma T-Band Sp. Z o.o. z siedzibą w Piasecznie, 05-500 przy ulicy Kineskopowa 1B/6.
 2. Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z. RODO, w zakresie niezbędnym do wykonywania umowy i dochodzenia roszczeń z tytułu wykonywania umowy.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do podobania danych w formularzy rejestracyjnym. Podanie nieprawdziwych danych stanowi rażące naruszenie niniejszego Regulaminu.
 4. Użytkownik ma prawo wglądu, poprawiania i usunięcia swoich danych.
 5. Hostd może udostępnić dane Użytkownika na żądanie uprawnionych organów (policja, sąd, prokuratura itp.).

§7 Reklamacje

 1. Użytkownik może kierować reklamacje w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usługi.
 2. Reklamacja powinna zawierać:
  a) dane podmiotu zgłaszającego reklamacje oraz imię i nazwisko osoby wyznaczonej do kontaktu w sprawie reklamacji,
  b) wskazanie nazwy i typu Usługi, której reklamacja dotyczy,
  c) określenie przedmiotu reklamacji oraz reklamowanego okresu,
  d) dowody uzasadniające reklamację,
  e) wskazanie żądania.
 3. Reklamacja powinna zostać wysłana na piśmie na adres siedziby Operatora wskazany w Regulaminie lub pocztą elektroniczną na: info@hostd.pl
 4. Hostd rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji. Okresu uzupełnienia reklamacji nie wlicza się do terminu rozpatrzenia reklamacji, który w przypadku konieczności uzupełnienia reklamacji zaczyna biec dopiero od dnia doręczenia uzupełnionej reklamacji.
 5. O rozpatrzeniu reklamacji Użytkownik zostanie niezwłocznie powiadomiony przez Hostd. Rozstrzygnięcie reklamacji wraz z uzasadnieniem zostanie przesłane Użytkownikowi pocztą lub na adres e-mail podany przez niego do kontaktu.

§8 Postanowienia końcowe

 1. Hostd zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zamiany wchodzą w życie w 14 dni po ich opublikowaniu na stronie internetowej www.hostd.pl.
 2. Hostd uznaje, iż Użytkownik zaakceptował zmiany Regulaminu, jeśli nie wypowiedział umowy do końca upływu okresu wskazanego w ust. 1.
 3. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spoty będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Hostd.
 4. Postanowienia Regulaminu nie naruszają praw Konsumenta wynikających z obowiązujących przepisów prawa, które znajdują zastosowanie w pierwszej kolejności przed postanowieniami Regulaminu.

 

Piaseczno, dnia 01.02.2023 r.